Tìm kiếm thông tin giảng viên
Mã:
Họ tên:
Khoa:
   
Giảng viên tại Khoa, viện
Skip Navigation Links.
(Không xác định) (0)
Expand Ban giám hiệu (<b>4</b>)Ban giám hiệu (4)
Expand Phòng Tổ chức Cán bộ (<b>8</b>)Phòng Tổ chức Cán bộ (8)
Expand Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (<b>14</b>)Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên (14)
Expand Phòng Quản lý khoa học (<b>8</b>)Phòng Quản lý khoa học (8)
Expand Phòng Quản lý đào tạo (<b>20</b>)Phòng Quản lý đào tạo (20)
Expand Phòng Tài chính-Kế toán (<b>11</b>)Phòng Tài chính-Kế toán (11)
Expand Phòng Tổng hợp (<b>21</b>)Phòng Tổng hợp (21)
Expand Phòng Quản trị Thiết bị (<b>55</b>)Phòng Quản trị Thiết bị (55)
Hội đồng Giáo sư (0)
Expand Phòng Bảo vệ (<b>24</b>)Phòng Bảo vệ (24)
Expand Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân (<b>19</b>)Nhà Xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân (19)
Expand Trạm Y tế (<b>6</b>)Trạm Y tế (6)
Expand Nhà trẻ (<b>4</b>)Nhà trẻ (4)
Expand Tổ Chuyên trách (<b>6</b>)Tổ Chuyên trách (6)
Expand Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo (<b>2</b>)Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ đào tạo (2)
Expand Trung tâm Thông tin, Tư liệu, Thư viện (<b>22</b>)Trung tâm Thông tin, Tư liệu, Thư viện (22)
Expand Khoa Ngoại ngữ kinh tế (<b>102</b>)Khoa Ngoại ngữ kinh tế (102)
Expand Viện Dân số và Các vấn đề xã hội (<b>7</b>)Viện Dân số và Các vấn đề xã hội (7)
Expand Viện Chính sách công và Quản lý (<b>7</b>)Viện Chính sách công và Quản lý (7)
Expand Viện Nghiên cứu kinh tế và Phát triển (<b>9</b>)Viện Nghiên cứu kinh tế và Phát triển (9)
Expand Viện quản trị kinh doanh (<b>37</b>)Viện quản trị kinh doanh (37)
Expand Bộ môn Giáo dục thể chất (<b>17</b>)Bộ môn Giáo dục thể chất (17)
Expand Khoa Môi trường và Đô thị (<b>31</b>)Khoa Môi trường và Đô thị (31)
Expand Khoa Luật (<b>28</b>)Khoa Luật (28)
Expand Phòng Thanh tra, Đảo bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí (<b>15</b>)Phòng Thanh tra, Đảo bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí (15)
Expand Phòng Hợp tác quốc tế (<b>6</b>)Phòng Hợp tác quốc tế (6)
Expand Khoa Kinh tế học (<b>60</b>)Khoa Kinh tế học (60)
Expand Viện Đào tạo Sau đại học (<b>17</b>)Viện Đào tạo Sau đại học (17)
Expand Khoa Đại học tại chức (<b>18</b>)Khoa Đại học tại chức (18)
Expand Khoa Khoa học Quản lý (<b>28</b>)Khoa Khoa học Quản lý (28)
Expand Khoa Lý luận Chính trị (<b>39</b>)Khoa Lý luận Chính trị (39)
Expand Khoa Toán kinh tế (<b>55</b>)Khoa Toán kinh tế (55)
Expand Viện Ngân hàng và Tài chính (<b>85</b>)Viện Ngân hàng và Tài chính (85)
Expand Khoa Kế toán (<b>70</b>)Khoa Kế toán (70)
Expand Khoa Bất động sản và Kinh tế Tài nguyên (<b>32</b>)Khoa Bất động sản và Kinh tế Tài nguyên (32)
Expand Khoa Quản trị kinh doanh (<b>56</b>)Khoa Quản trị kinh doanh (56)
Expand Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực (<b>33</b>)Khoa Kinh tế và Quản lý Nguồn nhân lực (33)
Expand Khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế (<b>50</b>)Khoa Thương mại và Kinh tế quốc tế (50)
Expand Khoa Thống kê (<b>23</b>)Khoa Thống kê (23)
Expand Khoa Kế hoạch và Phát triển (<b>25</b>)Khoa Kế hoạch và Phát triển (25)
Expand Khoa Marketing (<b>32</b>)Khoa Marketing (32)
Expand Khoa Du lịch và Khách sạn (<b>40</b>)Khoa Du lịch và Khách sạn (40)
Expand Khoa Giáo dục quốc phòng (<b>14</b>)Khoa Giáo dục quốc phòng (14)
Expand Khoa Tin học kinh tế (<b>23</b>)Khoa Tin học kinh tế (23)
Expand Tạp chí Kinh tế và Phát triển (<b>8</b>)Tạp chí Kinh tế và Phát triển (8)
Expand Viện Quản lý Châu á- Thái Bình Dương (<b>7</b>)Viện Quản lý Châu á- Thái Bình Dương (7)
Expand Trung tâm Đào tạo Liên tục (<b>9</b>)Trung tâm Đào tạo Liên tục (9)
Expand Khoa Kinh tế Đầu tư (<b>18</b>)Khoa Kinh tế Đầu tư (18)
Expand Khoa Bảo hiểm (<b>14</b>)Khoa Bảo hiểm (14)
Expand Văn phòng Chương trình tiên tiến (<b>8</b>)Văn phòng Chương trình tiên tiến (8)
Viện Đào tạo Quốc tế (0)
Expand Viện Công nghệ thông tin kinh tế (<b>37</b>)Viện Công nghệ thông tin kinh tế (37)
Expand Trung tâm Pháp Việt (CFVG) (<b>1</b>)Trung tâm Pháp Việt (CFVG) (1)
Expand Trung tâm Đào tạo từ xa (<b>9</b>)Trung tâm Đào tạo từ xa (9)
Khoa Môi trường đô thị (0)
Expand Viện Đào tạo quốc tế-SĐH (<b>33</b>)Viện Đào tạo quốc tế-SĐH (33)
Expand Viện Kế toán - Kiểm toán (<b>5</b>)Viện Kế toán - Kiểm toán (5)
Expand Viện Ngân hàng - Tài chính (<b>1</b>)Viện Ngân hàng - Tài chính (1)
Expand Viện Thương mại và kinh tế quốc tế (<b>6</b>)Viện Thương mại và kinh tế quốc tế (6)
  Trang chủ>Thông tin giảng viên
Thống kê trong trường
Ẩn
Số khoa/viện/trung tâm trong trường:60
Số chuyên ngành trong trường:579
Số giảng viên/nhân viên trong trường:1344