Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 1_2012_3_1
Ngày lập: 20/08/2012
Từ ngày: 06/08/2012
Đến ngày: 25/11/2012
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học: 16
Kỳ học: 3
Học năm thứ: 2012
Trạng thái đăng ký: Đăng ký mới
Mã nhóm lịch Lịch đơn vị đào tạo
Ghi chú: 1_2012_3_1_số tuần: 16_Từ ngày:8/6/2012_đến ngày11/25/2012
Mô tả: 1_2012_3_1_số tuần: 16_Từ ngày:8/6/2012_đến ngày11/25/2012
Danh sách lớp giảng
Ẩn
STTTênSố trình họcHọc kỳNăm họcHệ họcMôn học khai báoPhòng học
1 Hệ thống thông tin kế toán(212)_1 4 2012Hệ chính quyHệ thống thông tin kế toán Phòng 201 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam
2 Hệ thống thông tin kế toán(212)_2 4 2012Hệ chính quyHệ thống thông tin kế toán Phòng 201 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam
3 Hệ thống thông tin kế toán(212)_3 4 2012Hệ chính quyHệ thống thông tin kế toán Phòng 107 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam
4 Kiểm soát quản lý(212)_1 4 2012Hệ chính quyKiểm soát quản lý Phòng 202 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam
5 Kiểm soát quản lý(212)_2 4 2012Hệ chính quyKiểm soát quản lý Phòng 201 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam
6 Kiểm soát quản lý(212)_3 4 2012Hệ chính quyKiểm soát quản lý Phòng 201 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam
7 Kinh tế quốc tế(212)_1 3 2012Hệ chính quyKinh tế quốc tế Phòng 102 - GĐ G
8 Kinh tế quốc tế(212)_2 3 2012Hệ chính quyKinh tế quốc tế Phòng 207- GĐ PN1 Trường DL Phương Nam
9 Kinh tế quốc tế(212)_3 3 2012Hệ chính quyKinh tế quốc tế Phòng 102 - GĐ B
10 Kinh tế quốc tế(212)_4 3 2012Hệ chính quyKinh tế quốc tế Phòng 106 - GĐ B
11 Kinh tế quốc tế(212)_5 3 2012Hệ chính quyKinh tế quốc tế Phòng 302 - GĐ D
12 Kinh tế quốc tế(212)_6 3 2012Hệ chính quyKinh tế quốc tế Phòng 104 - GĐ B
13 Kinh tế quốc tế(212)_7 3 2012Hệ chính quyKinh tế quốc tế Phòng 104 - GĐ B
14 Kinh tế quốc tế(212)_8 3 2012Hệ chính quyKinh tế quốc tế Phòng 105 - GĐ B
15 Kinh tế và quản lý môi trường(212)_10 4 2012Hệ chính quyKinh tế và quản lý môi trường Phòng 201 - GĐ B
16 Kinh tế và quản lý môi trường(212)_11 4 2012Hệ chính quyKinh tế và quản lý môi trường Phòng 103 - GĐ B2
17 Kinh tế và quản lý môi trường(212)_12 4 2012Hệ chính quyKinh tế và quản lý môi trường Phòng 103 - GĐ B2
18 Kinh tế và quản lý môi trường(212)_14 4 2012Hệ chính quyKinh tế và quản lý môi trường Phòng 210 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam
19 Kinh tế và quản lý môi trường(212)_14 4 2012Hệ chính quyKinh tế và quản lý môi trường Phòng 312 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam
20 Kinh tế và quản lý môi trường(212)_16 4 2012Hệ chính quyKinh tế và quản lý môi trường Phòng 311 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam
21 Kinh tế và quản lý môi trường(212)_17 4 2012Hệ chính quyKinh tế và quản lý môi trường Phòng 304 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam
22 Kinh tế và quản lý môi trường(212)_18 4 2012Hệ chính quyKinh tế và quản lý môi trường Phòng 306 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam
23 Kinh tế và quản lý môi trường(212)_19 4 2012Hệ chính quyKinh tế và quản lý môi trường Phòng 102 - GĐ B2
24 Kinh tế và quản lý môi trường(212)_2 4 2012Hệ chính quyKinh tế và quản lý môi trường Phòng 206 - GĐ B
25 Kinh tế và quản lý môi trường(212)_20 4 2012Hệ chính quyKinh tế và quản lý môi trường Phòng 103 - GĐ B2
Trang: 1 - 2