Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 22_2015_2_2
Ngày lập: 02/11/2015
Từ ngày: 14/02/2016
Đến ngày: 20/03/2016
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 2
Học năm thứ: 2015
Trạng thái đăng ký: Đăng ký mới
Mã nhóm lịch Lịch hợp đồng
Ghi chú:
Mô tả: test 2 phieu hd
Danh sách lớp giảng
Ẩn