Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 22_2014_1_1
Ngày lập: 25/02/2014
Từ ngày: 22/02/2014
Đến ngày: 24/02/2014
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 1
Học năm thứ: 2014
Trạng thái đăng ký: Đăng ký mới
Mã nhóm lịch Lịch hợp đồng
Ghi chú:
Mô tả: 22_2014_1_1_Từ ngày:2/22/2014_đến ngày2/24/2014
Danh sách lớp giảng
Ẩn