Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 22_2014_1_1
Ngày lập: 14/01/2014
Từ ngày: 08/01/2014
Đến ngày: 03/04/2014
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 1
Học năm thứ: 2014
Trạng thái đăng ký: Đăng ký mới
Mã nhóm lịch Lịch hợp đồng
Ghi chú:
Mô tả: 22_2014_1_1_Từ ngày:1/8/2014_đến ngày4/3/2014
Danh sách lớp giảng
Ẩn