Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 22_2013_2_2
Ngày lập: 30/09/2013
Từ ngày: 30/09/2013
Đến ngày: 06/12/2013
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 2
Học năm thứ: 2013
Trạng thái đăng ký: Đăng ký mới
Mã nhóm lịch Lịch hợp đồng
Ghi chú:
Mô tả: 22_2013_2_2_Từ ngày:9/30/2013_đến ngày12/6/2013
Danh sách lớp giảng
Ẩn