Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 15_2012_3_1
Ngày lập: 14/08/2012
Từ ngày:
Đến ngày:
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 3
Học năm thứ: 2012
Trạng thái đăng ký: Đăng ký mới
Mã nhóm lịch Lịch đơn vị đào tạo
Ghi chú: SDH_2012_Ky3_Dot1Lop
Mô tả: SDH_2012_Ky3_Dot1Lop
Danh sách lớp giảng
Ẩn
STTTênSố trình họcHọc kỳNăm họcHệ họcMôn học khai báoPhòng học
1 Các học thuyết kế toán_CH20C 2 2012Hệ Sau đại họcCác học thuyết kế toán Phòng 206 - GĐ D2
2 Các học thuyết kế toán_CH20N 2 2012Hệ Sau đại họcCác học thuyết kế toán Phòng 205 - GĐ D
3 Các học thuyết kế toán_CH20P 2 2012Hệ Sau đại họcCác học thuyết kế toán Phòng 206 - GĐ D
4 Hệ thống thông tin kế toán_CH20C 2 2012Hệ chính quyHệ thống thông tin kế toán Phòng 206 - GĐ D2
5 Hệ thống thông tin kế toán_CH20N 2 2012Hệ chính quyHệ thống thông tin kế toán Phòng 205 - GĐ D
6 Hệ thống thông tin kế toán_CH20P 2 2012Hệ chính quyHệ thống thông tin kế toán Phòng 206 - GĐ D
7 Kiểm soát quản lý_CH20C 2 2012Hệ chính quyKiểm soát quản lý Phòng 206 - GĐ D2
8 Kiểm soát quản lý_CH20N 2 2012Hệ chính quyKiểm soát quản lý Phòng 205 - GĐ D
9 Kiểm soát quản lý_CH20P 2 2012Hệ chính quyKiểm soát quản lý Phòng 206 - GĐ D
10 Kinh tế học_CH20A 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 305 - GĐ D2
11 Kinh tế học_CH20B 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 306 - GĐ D2
12 Kinh tế học_CH20C 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 206 - GĐ D2
13 Kinh tế học_CH20D 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 301 - GĐ D2
14 Kinh tế học_CH20E 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 302 - GĐ D2
15 Kinh tế học_CH20F 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 303 - GĐ D2
16 Kinh tế học_CH20G 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 106 - GĐ D2
17 Kinh tế học_CH20H 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 101 - GĐ D
18 Kinh tế học_CH20I 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 102 - GĐ D
19 Kinh tế học_CH20J 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 103 - GĐ D
20 Kinh tế học_CH20K 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 205 - GĐ D2
21 Kinh tế học_CH20L 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 206 - GĐ D2
22 Kinh tế học_CH20M 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 106 - GĐ D2
23 Kinh tế học_CH20N 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 205 - GĐ D
24 Kinh tế học_CH20P 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 206 - GĐ D
25 Kinh tế học_CH20Q 3 2012Hệ Sau đại họcKinh tế học Phòng 305 - GĐ D
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6