Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 22_2012_3_3
Ngày lập: 02/10/2012
Từ ngày: 06/10/2012
Đến ngày: 07/10/2012
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 3
Học năm thứ: 2012
Trạng thái đăng ký: Đăng ký mới
Mã nhóm lịch Lịch đơn vị đào tạo
Ghi chú:
Mô tả: 22_2012_3_3_Từ ngày:10/6/2012_đến ngày10/7/2012
Danh sách lớp giảng
Ẩn