Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 22_2012_3_3
Ngày lập: 22/09/2012
Từ ngày: 02/08/2012
Đến ngày: 02/10/2012
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 3
Học năm thứ: 2012
Trạng thái đăng ký: Đăng ký mới
Mã nhóm lịch Lịch đơn vị đào tạo
Ghi chú:
Mô tả: 22_2012_3_3_Từ ngày:8/2/2012_đến ngày10/2/2012
Danh sách lớp giảng
Ẩn