Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 22_2013_1_1
Ngày lập: 16/04/2013
Từ ngày: 17/04/2013
Đến ngày: 18/04/2013
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 1
Học năm thứ: 2013
Trạng thái đăng ký: Đăng ký mới
Mã nhóm lịch Lịch hợp đồng
Ghi chú:
Mô tả: CLB KIỂM TOÁN TFAC ( KHÔNG S/D MÁY CHIẾU ) TỪ 18H00-21H00
Danh sách lớp giảng
Ẩn