Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 22_2012_3_2
Ngày lập: 11/09/2012
Từ ngày: 07/09/2012
Đến ngày: 03/10/2012
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 3
Học năm thứ: 2012
Trạng thái đăng ký: Đăng ký mới
Mã nhóm lịch Lịch hợp đồng
Ghi chú:
Mô tả:
Danh sách lớp giảng
Ẩn