Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 22_2012_2_2
Ngày lập: 20/09/2012
Từ ngày: 25/08/2012
Đến ngày: 06/11/2012
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 2
Học năm thứ: 2012
Trạng thái đăng ký: Đăng ký mới
Mã nhóm lịch Lịch đơn vị đào tạo
Ghi chú:
Mô tả: 22_2012_3_1_Từ ngày:8/25/2012 ĐẾN 06/11/2012
Danh sách lớp giảng
Ẩn