Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 22_2012_3_1
Ngày lập: 31/08/2012
Từ ngày: 28/08/2012
Đến ngày: 30/09/2012
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 3
Học năm thứ: 2012
Trạng thái đăng ký: Đã huỷ
Mã nhóm lịch Lịch hợp đồng
Ghi chú:
Mô tả: 22_2012_3_1_Từ ngày:8/28/2012_đến ngày9/30/2012
Danh sách lớp giảng
Ẩn