Thông tin phiếu đăng ký
Ẩn
Ký hiệu: 23_2012_3_3
Ngày lập: 29/08/2012
Từ ngày: 30/07/2012
Đến ngày: 06/08/2012
Số phòng yêu cầu:
Số tuần học:
Kỳ học: 3
Học năm thứ: 2012
Trạng thái đăng ký: Đã duyệt
Mã nhóm lịch Lịch hợp đồng
Ghi chú:
Mô tả: 23_2012_3_3_Từ ngày:7/30/2012_đến ngày8/6/2012
Danh sách lớp giảng
Ẩn